ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์/เครือข่าย

หน่วยงานส่วนกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แจ้งซ่อม ตรวจสอบคิวการซ่อม สำหรับผู้ดูแลระบบ