แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561


สถานประกอบกิจการ / ประชาชนทั่วไป

สถานประกอบกิจการ / ประชาชนทั่วไป

คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับสถานประกอบกิจการและประชาชนผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ

แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
3. ข้อเสนอแนะ


ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ท่านติดต่อขอรับบริการ (สำหรับประชาชน) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ท่านติดต่อขอรับบริการ (สำหรับสถานประกอบกิจการ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
1. ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา
1.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

1.2 ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

1.3 ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

1.4 ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

1.5 มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

1.6 ความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด


2. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าจอ
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

2.2 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

2.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

2.4 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อกาค้นหา และทำความเข้าใจ
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

2.5 เมนูต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศใช้งานได้ง่าย
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

2.6 สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

2.7 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด


3. ความพึงพอใจในภาพรวม
3.1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับใด
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

3.2 ท่านสามารถนำระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานได้เพียงใด
 
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุดตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. จุดเด่นที่ท่านประทับใจ จากการรับบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. จุดที่ควรปรับปรุง จากการรับบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ


 
 
กลับหน้าหลัก
 


 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน