แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ 2561 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน