แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ 2562 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน