2561 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ


 

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2563

สำหรับสถานประกอบกิจการ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ปีงบประมาณ 2561

สำหรับสถานประกอบกิจการ


รุ่นที่ฝึกอบรม    (กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น)

เลขที่บัญชีผู้ประกอบกิจการ (10 หลัก) หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ไม่ใช่สถานประกอบกิจการ)  (กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น)    

ชื่อสถานประกอบกิจการ /ชื่อบุคคล

หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จำนวนบุคลากรรวมของบริษัท มีทั้งหมด    คน  (กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้น)

1.2 ระดับของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1.3 ประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
  

ส่วนที่ 2. ผลผลิต/ผลลัพธ์
2.1 เหตุผลที่ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  

2.2 หลังจากผ่านการฝึกอบรมสถานประกอบกิจการมอบหมายภาระงานเพิ่มขึ้นหรือไม่

2.3 การฝึกอบรมมีผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มเงินเดือนของพนักงานหรือไม่

2.4 ผลิตภาพแรงงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โปรดระบุระดับก่อนอบรมเทียบกับหลังอบรม
1. ลดการสูญเสียในการผลิตหรือการทำงาน
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการทำงาน
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

3. คุณภาพของงาน / สินค้าดีขึ้นกว่าเดิม
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

4. สามารถแก้ปัญหาในการทำงานได้มากขึ้น
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

5. ความผิดพลาดในการทำงานลดลง
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

6. มีทักษะเพิ่มขึ้นสามารถทำงานที่หลากหลาย
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

7. ลดเวลาการผลิตสินค้า / บริการได้
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

8. ลดขั้นตอนการทำงานหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

9. มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้น
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

10. สร้างต้นแบบการทำงานสำหรับใช้งานอื่นต่อไป
ก่อนอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด

หลังอบรม
1
2
3
4
5
 
น้อยที่สุด
มากที่สุด สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน